راهکار درمانی بیماری زبان بنددار

زبان بنددار

درمان بیماری زبان بنددار یا انکیلوگلوسیا اگربرای بیماری زبان بنددار درمان مورد نیاز باشد، دکتر می‎تواند یک عمل جراحی ساده برای برش دادن فرینولوم انجام دهد. این عمل گاهی از اوقات زیر عنوان تقسیم زبان یا فرینولوتومی شناخته می‎شود .…

بیشتر …