فیشور سیلانت(شیاربندی دندان)

استفاده از فیشورسلینت یا شیارپوش یکی دیگر از راههای افزایش مقاومت دندان و پیشگیری از پوسیدگی برای مدت بسیارطولانی (۱۰ تا ۱۵ سال) می باشد.
در این روش از مواد همرنگ دندان و رقیق رزینی برای پوشاندن شیارهای عمیق و منافذ سطح دندان که بیش از %۷۰ پوسیدگی دندان از آنجا آغاز می شود استفاده می گردد.
ابتدا سطح دندان با بروساژ تمیز شده و بدون اینکه دندان تراش بخورد مواد فیشورسیلانت مثل چسب روی دندان قرار داده می شود و توسط نور دستگاه مخصوص در همان جلسه سفت و محکم می شود. بهترین سن فیشور سیلانت بین ۶ تا ۱۲ سال و در مورد دندان های آسیای شیری و دائمی تازه رویش یافته (دندان ۶ و ۷ ) می باشد. این روش باعث کاهش قابل توجه پوسیدگی دندان ها در کودکان می شود ولی در کنار آن استفاده از مسواک و نخ دندان و مراجعه منظم به دندانپزشک نیز به عنوان راه های دیگر ایجاد سلامت دهان و دندان در کودکان می باشد

 

در سطح جونــده دندان های عقب دهان (دندان های آسیا) ، معمـولا فـرورفتگی و شیـارهای ظریف و عمیقی وجود دارد. به علّت چسبیدن و گیر بیشتر خوراکـی های پوسیدگـی زا (از قبیل شکلات، کیک، بیسکویت و غیره) و نیز فعـالیت میکـروب های ایجـاد کننـده پوسیـدگی در این نواحی که با جریـان طبیعی آب دهان و حتی مسواک، به راحتی قابـل تمیزشدن نیستند، شــروع پوسیدگـی دنــدان معمــولا در این سطـــوح اتفاق می افتد. فیشــور سیلانت یا شیـار پوش، یک روش مؤثر برای پیشگیــری از پوسیدگـی سطوح جونـده ی دندانهـا می باشـد. روش درمان به این صــورت است کــه با تشخیص دندانپـزشک ، فـرورفتگـی و شیــارهای گیــردار دنــدان ســالم تازه رویش یافتـه با یک مـاده ی همرنگ دنـدان پوشیــده می شونــد و بنــابراین از پوســیدگـی زود هنــگام این سطـــوح در اثر گیــر مـــواد غذایـــی و فعـــالیت میکروبهــای پوسیـدگـی زا جلوگیری می شـود.