بهداشت دهان و دندان شیرخوار

بهداشت دهان و دندان شیرخوار

اگر کودکتان در سنی است که می‌تواند آب بخورد، بعد از قطرۀ آهن به کودک آب جوشیده بدهید.