مزایای فیشورسیلانت

مزایای فیشورسیلانت

مزایای فیشورسیلانت چیست؟ پوشاندن فرورفتگی های عمیق دندان با یک درمان ساده و بدون بی حسی ، علاوه بر حفظ ساختار دندان ، کودک را از انجام درمان های پیچیده تر بعدی  نیازمند هزینه بیشتر نیز هستند، رهایی می بخشد.…

بیشتر …