پوسیدگی ناشی از شیشه شیر در دندان های کودکان

پوسیدگی ناشی از شیشه شیر

پوسیدگی ناشی از شیشه شیر در دندان های کودکان : امروزه یکی از نگرانی های والدین پوسیدگی دندان های کودک شان است که به دنبال راهی برای جلوگیری از این پوسیدگی می باشند. به گفته کارشناسان، کودکان زیر ۳ سال حداقل ۲ دندان…

بیشتر …