پیشگیری از پوسیدگی دندان کودک

پیشگیری از پوسیدگی دندان کودک

براي جلوگيري از تهاجم باكتري‌ها بايد سه بار در طول ۱۰ روز از فلورايد استفاده شود و در سال اول هر سه ماه يكبار اين كار ادامه يابد.