چه تفاوتی میان پالپ دندان شیری با دندان دائمی وجود دارد ؟

دندانپزشک کودکان اصفهان | پالپ دندان شیری

تفاوت پاپ دندان شیری و دائمی در رابطه با تفاوت پالپ دندان شیری با دندان های دائمی  محققین از مطالعات بافت شناسی به این نتیجه رسیدند که به جز وجود یک ناحیه کلاهی شکل از فیبرهای شبکه ای  و کلاژنی…

بیشتر …