مواردی که نباید به کودک در مورد دندانپزشکی بگوییم!

مواردی که نباید به کودک در مورد دندانپزشکی بگوییم!

مواردی که نباید به کودک در مورد دندانپزشکی بگوییم! مواردی که نباید جلوی کودک بگویید: ١- به هیچ عنوان از تجربیات بد و دردناک دندانپزشکی خود را در حضور کودک تعریف نکنید. ۲- هرگز هرگز مراحل درمان به خصوص کشیدن را…

بیشتر …