مراحل ترمیم همرنگ دندان کودکان و مراقبت های پس از آن

مراحل ترمیم همرنگ دندان کودکان و مراقبت های پس از آن | دندانپزشک کودکان اصفهان

مراحل ترمیم همرنگ دندان مراحل ترمیم همرنگ دندان:دندانپزشک ابتدا بااستفاده ازبیحسی موضعی، منطقه دهان‌ رابیحس کرده‌و قسمت پوسیده دندان (درصورت وجود) رابا استفاده از ابزارهای‌دستی دندانپزشکی میتراشد. سپس محیط دندان را ازهرگونه پوسیدگی و وجود باکتری پاکسازی میکند و مواد…

بیشتر …