انواع فضا نگهدار دندان در کودکان

انواع فضا نگهدار دندان

بیشتر کودکان در سه سالگی تمام مجموعه دندانهای شیری خود که ۲۰ عدد می باشد را در دهان دارند. این دندانهای شیری کودک را قادر میسازد غذاهای جامد بخورد و بتواند صحبت کند.