دیر دندان در آودرن نوزادان-علت آن و زمان مراجعه به پزشک

دیر دندان در آودرن نوزادان-علت آن و زمان مراجعه به پزشک | دندانپزشک کودکان اصفهان

دیر دندان در آودرن نوزادان دیر دندان در آودرن نوزادان:اولین دندان کودک شما به احتمال زیاد تا ماه سوم یا ماه چهارم زندگی او ظاهر نمی شود. رویش دندان قبل از آن زود دندان در آوردن می باشد. اگر کودک…

بیشتر …