عوامل موثر در آسیب و صدمه به پالپ دندان

آسیب پالپ دندان

عوامل موثر در آسیب و صدمه به پالپ دندان عوامل متعددی سبب آسیب به پالپ میگردند که عمده ترین آن تأخیر در ترمیم پوسیدگی ها و نتیجتاً گسترش آنها به پالپ دندان است که سبب نفود میکروبها به پالپ میشود.…

بیشتر …