عوارض پوسیدگی های شدید دندان

عوارض پوسیدگی های شدید دندان

عوارض پوسیدگی های شدید دندان: درصورت وجود  پوسیدگی های شدید دندان،  تغذیه کودکان مختل شده، غذای کودکان بطرز چشمگیری کاهش یافته و نیز از خوردن غذاهای جویدنی امتناع میکنند. . تصور نادرست والدین این است که کودکشان بی اشتها شده…

بیشتر …