عشششق من …. دنیز قهرمان

عشششق من .... دنیز قهرمان

عشششق من …. دنیز قهرمان واقعا خود من هم تعجب می کنم از اینکه با وجود سن کمش، با وجود لباس های فضایی ما درمان کامپوزیت دندان قدامی رو خیلی عالی تحمل کرد و همکاری عالی داشت. ظاهرا ما این…

بیشتر …