مصرف شیر خشک و آسیب به دندان

مصرف شیر خشک

تحقيقات نشان مي‌دهد كه كودكاني كه با شيشه تغذيه مي‌كنند، بيشتر از كودكاني كه با شير مادر تغذيه مي‌كنند دچار عادت مكيدن انگشت خواهند شد.