دو خواهر هنرمند و قوی من هلیا و حلما

دو خواهر هنرمند و قوی من هلیا و حلما

دو خواهر هنرمند و قوی من هلیا و حلما با اینکه خیلی استرس داشتن ، عالی همکاری و تحمل کردند و به ترس خودشون غلبه کردن. هر دوشون نقاشی های خیلی قشنگی برای ما کشیدن. مرررسی از هدیه های باارزشتون…

بیشتر …