پوسیدگی دندان شیری چرا باید ترمیم شود ؟

پوسیدگی دندان های شیری

پوسیدگی دندان شیری اگرچه کودکان از مجموعه ای از دندان ها استفاده می کنند که در نهایت از بین می روند ، اما این مجموعه دندان ها باید تا زمان رشد طبیعی دندان های دائمی زنده بمانند . به همین…

بیشتر …