پوسیدگی از پدر و مادر به کودک انتقال می گردد!

پوسیدگی از پدر و مادر به کودک انتقال می گردد!

  آیا می دانید: پوسیدگی از پدر و مادر به کودک انتقال می گردد! برای پیشگیری چه کار کنیم؟ برای پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان، از ظرف یا قاشق مشترک با کودکان استفاده نکیند! چون باکتریهای دهان شما وارد دهان…

بیشتر …