درمان دندان با بیهوشی برای کاهش استرس

درمان دندان با بیهوشی برای کاهش استرس | دندانپزشک کودکان اصفهان

بررسی درمان دندان با بیهوشی برای کاهش استرس بیهوشی یک فرایندی است که در آن بیمار به صورت موقتی و به کمک داروها یا فناوری‌هایی مانند آمین های دوتایی، داروهای ضداضطراب، داروهای بی حسی، داروهای خواب آور و داروهای اپیوئیدی…

بیشتر …