خمير دندان حاوي فلورايد تا چند سالگی ممنوع است ؟

خمير دندان حاوي فلورايد

والدين تا سنين پنج الي شش سالگي كودكان نبايد از خميردندانهاي حاوي فلورايد استفاده كنند چون ممكن است خمير دندان توسط كودك خورده شود و موجب عوارضي همچون ايجاد لكه‌هاي سفيد بر روي دندانها گردد.