تاثير قطره آهن بر روی دندانهای کودکان

تاثير قطره آهن بر روی دندانهای کودکان

تاثيرقطره آهن بر روی دندانهای کودکان | تاثیر برروی ساختمان دندانهای کودک تغيير رنگ سیاه • قطره آهن در قسمت عقب دهان کودک چکانده شود و پس ازدادن قطره ، مادر به نوزادان آب بدهد. آهـــن از مـهـم‌تـریــن ریزمغذی‌های لازم…

بیشتر …