انیمیشن جالب در مورد پوسیدگی دندان

انیمیشن جالب در مورد پوسیدگی دندان   پوسیدگی دندان نوعی بیمُاری است. در این بیماری بافت سخت دندان (مینا و سپس عاج) در اثر ترشح اسید از باکتریهای پوسیدگی زا (عمدتاً استرپتوکوک موتان) مواد معدنی کلسیم و فسفر را ازدست داده و به تدریج از بین می‌روند. پوسیدگی دندان مرحله غیرقابل برگشت در فرایند حل شدن مواد معدنی مینا…

بیشتر …