دستورات لازم پس از فضا نگهدارنده

چند روز طول می‌کشد تا کودک به وسیله داخل دهانی عادت کند، خواه از نوع ثابت باشد یا غیر ثابت. باید مراقب باشید هنگام استفاده از فضا نگهدار، بهداشت دهان و تمیز کردن این وسیله، به خوبی انجام شود. در غیر این ‌صورت ممکن است پوسیدگی دندان و عفونت لثه اتفاق بیفتد.

در صورتی که از فضا نگهدار ثابت استفاده می‌شود، باید از مصرف غذاهای شیرین، جویدنی و کشی و همچنین غذاهای های ترد و سفت اجتناب شود چرا که ممکن است ذرات غذا در بین قطعات فضا نگهدار یا دندان گیر ‌کند یا باعث خراب شدن فضا نگه دار شود.

مراقب باشید کودک با زبان یا انگشت، به فضا نگهدار فشار نیاورد چرا که ممکن است باعث شل شدن و خم شدن آن شود.

در مدت زمانی که کودک فضا نگه دار استفاده می‌کنند باید چکاپهای منظم دندانپزشکی داشته باشید تا در فرآیند پیشرفت درمان و همچنین بیرون زدن دندان دائمی زیر آن نظارت شود.