پیشگیری بهتر از درمان | Prevention is better than treatment