دندان 6 : دندان شیری نیست! | !1st permanent molar(#6) is not a primary teeth

baby tooth chart on the blue background

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *