درمان ریشه دندان های دائمی نابالغ

بعد از رویش دندان در دهان ، ریشه دندان هنوز بالغ نبوده و تکمیل نشده و معمولا سه سال طول می کشد که روند تشکیل پالپ ریشه کامل گردد.
متاسفانه گاه به دلیل پوسیدگی های شدید و پیشرونده، نقص های مینایی یا ضربه،پالپ این دندانها ( عصب و عروق..) دچار مشکل می شود و ناچار می شویم درمان ریشه زودتر از موقع انجام دهیم.
درمان ریشه این دندانها متفاوت و پیچیده بوده و هدف حفظ بافت زنده پالپ جهت تکمیل ریشه است. معمولا این دندانها ضعیف تر بوده و به دلیل وجود بافت سخت کمتر ، شکننده هستند. بعد از درمان نیاز به بررسی های چند ماه یکبار توسط دندانپزشک است تا از روند تکمیل ریشه مطمئن باشیم.